امروز را زندگی کنیم و افسوس دیروز را نخوریم

امروز را زندگي كنيم . حسرت ديروز را نخوريم . به خاطر فردايي كه از آن بي خبريم امروزمان را خراب نكنيم . امروز را زندگي كنيم .

خرداد 92
2 پست
مرداد 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مهر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
5 پست
دانش
1 پست
توانایی
1 پست
دانایی
1 پست
کهنسالان
1 پست
انسان
1 پست
عصبانی
1 پست
دگرگون
1 پست
تا_اوج
1 پست
عاشورا
1 پست
آزادگی
1 پست
امام_علی
1 پست
رودکی
2 پست
فرصت_شمر
1 پست
فرصت
1 پست
تنها
1 پست
ستمگر
1 پست
قناعت
1 پست
نخل
1 پست
آرامش
1 پست
دریا
1 پست