غم از دل برود

گفته بودم ، چو بیایی ، غم دل با تو بگویم

چه بگویم ، که غم از دل برود ، چون تو بیایی

چرا با دیدن کسی که در اشتیاق دیدارش لحظه شماری کرده ایم ، صدای قلبمان آنفدر زیاد می شود که انگار میخواهد قلبمان از جای خودش حرکت کند و خودش بدون واسطه لب به سخن بگشاید ؟

/ 0 نظر / 12 بازدید