زندگی یعنی زیستن ، یعنی لذت بردن از بودن

زندگی یعنی زیستن ، یعنی لذت بردن از بودن

زیستن با فراموش نکردن انسان بودن ، با فراموش نکردن انسانیت

پرهیز از پلید بودن ، زمانی که خوبی و نیکی هست ، چرا بدی و پلیدی ؟

انسان بودن خیلی مهم و با ارزش است چرا که اگر کم داشته باشی قرض گرفتنی نیست با پول و ثروت هم نمیشه بدست آورد ، با قدرت و سیاست و مقام و ... هم دست یافتن به آن ناممکن است بلکه باید در مسیر زندگی آن را بیابیم و حفظ کنیم.

خوبی و نیکی از لازمه های زندگی با آرامش است.

انسان بودن و خوب و نیک بودن را هر کس به گونه ای تفسیر و توجیه می کند ، البته بهتر بگویم اعمال و رفتار خود را توجیه می کند. ولی بهترین سنجش ، روح و روان هر فرد است. بلی آرامش فرد.  

/ 0 نظر / 22 بازدید