امروز را زندگی کنیم و افسوس دیروز را نخوریم

امروز را زندگی کنیم

امروز را زندگی کنیم

افسوس دیروز را نخوریم

به خاطر فردا امروزمان را خراب نکنیم

چه تضمینی هست که فردائی برایمان باشد

که اگر فردائی هم برایمان باشد همان فردا ، امروز همان روز خواهد بود

پس امروز را زندگی کنیم و قدر لحظه لحظه آن را بدانیم و

 از همین لحظه در صدد دیدن عزیزانمان باشیم و

در ابراز عشق و علاقه به آنان کوتاهی نکنیم چون

تضمینی نیست تا آینده ای برایمان باشد

/ 0 نظر / 10 بازدید