پایداری زندگی

آغاز زندگی مشترک و زندگی زناشوئی هرچند از اهمیّت ویژه ای برخوردار است

هرچند در انتخاب همراه و همگام می بایستی آگاهانه و با تدبیر حرکت نمود و این آگاهی میسّر نمی شود مگر با شناخت خویشتن خویش و پس از شناخت { نیازها - خواسته ها - توانمندیها - ضعف ها و  ... خویش } و سپس شناخت خصوصیّات و توانمندیها و ضعف های همراه و همگام منتخب

ولی مهمّتر نگهداری و حراست از زندگی آغاز شده می باشد

و زمانی که این امر مهمّ رخ می دهد باید با توان تمام از آن نگهداری نمود و همچون دو نخل که در ریشه جدا ولی در ساقه و برگها به هم چسبیده اند در برابر توفان ها و مشکلات زندگی پایداری کرد

آرزویم برای همه جوانان و حتّی برای میانسالان و سالخوردگان که زندگی مشترک زناشوئی دارند ، پایداری در زندگیشان و حفظ و حراست از آن می باشد 

پایدار باشید و ماندگار

/ 0 نظر / 16 بازدید