مردانگی

گر بر سر نَفس خود امیری مردی

بر کور و کَر اَر نکته نگیری مَردی

مردی نَبُوَد فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مَردی

از شاعر گرانقدر : رودکی

/ 0 نظر / 20 بازدید